کلاس ورزش۱ گروه خواهران روز دوشنبه ۱۴۰۱/۷/۲۵ ساعت ۱۴-۱۲ برگزار می گردد.

محل برگزاری کلاس اندیشه ۸۳- خیابان آیت ا… مشکینی بین مشکینی ۲۰و ۲۲ – سالن شهید عامل