بنا به درخواست کلیه دانشجویان کلاس امتحان مددکاری گروهی۱ از روز ۱۴۰۱/۴/۹ ساعت۱۴ به ۱۴۰۱/۴/۱۱ ساعت ۱۲ منتقل گردد.