با توجه به درخواست کلیه دانشجویان ، امتحان درس نظریه های مشاوره و روان درمانی۱جناب آقای دکتر غلام محمدی از روز ۱۴۰۱/۴/۹ به ۱۴۰۱/۴/۱۳ منتقل گردید.