بنا به در خواست کلیه دانشجویان کلاس ، امتحان درس روانشناسی تحولی ۱ رشته روانشناسی سرکارخانم عزیزی از روز ۱۴۰۱/۴/۱ ساعت ۱۶-۱۴ به روز ۱۴۰۱/۴/۱۳ ساعت ۱۰-۸ تغییر یافت