دانشجویان(وبژه برادران) محترمی که آمادگی لازم جهت شرکت در رشته های ورزشی فوق را دارند تا تاریخ ۲۶اردیبهشت ماه اسامی خودرا به شماره ۰۹۱۵۵۲۱۷۵۴۰خانم میرزائی مسئول امور فرهنگی دانشجویی موسسه اعلام نمایند.

جشنواره فرهنگی- ورزشی

فرم اعلام آمادگی