دانشجویان محترم متقاضی رزرو غذا می بایست حداقل ۲۴ ساعت قبل رزرو غذا را انجام دهند. پرتال هر روز ساعت ۸ صبح بسته خواهد شد.