اطلاعات پرتال دانشجویی صندوق رفاه به روزرسانی گردیده و آماده  ثبت نام وام دانشجویی می باشد از متقاضیان دریافت وام تقاضا می شودهرچه سریعتر مراحل ثبت نام را انجام دهند.

به اطلاع دانشجویان محترم متقاضی وام دانشجویی می رساند جهت ثبت نام  وام، ابتدا وارد پرتال دانشجویی صندوق رفاه به نشانی https://bp.swf.ir/  شوید.پس از تائید مسئول مربوطه می بایست در پرتال دانشجویی صندوق رفاه درخواست وام شهریه خود را ثبت نمائید و سپس سندتعهد و سایر مدارک خود را طبق آئین نامه  ، به مسئول امور وام موسسه خانم جولائی تحویل نمائید.شایان ذکر است موسسات غیردولتی – غیرانتفاعی فقط مشمول وام شهریه می باشند.

aeenameh (2)

– خواهشمنداست آئین نامه را به دقت مطالعه فرمائید. کلیه ضوابط پرداخت و بازپرداخت وام در آئین نامه قید شده است.

– تنظیم سند باید طبق متن مندرج در آئین نامه باشد.

-عدم تحویل مدارک و سند تعهد در بازه فوق به منزله انصراف متقاضی  از دریافت وام می باشد.

-مبلغ وام برای مقطع کارشناسی  ۱۳۰۰۰۰۰۰ریال در هر نیمسال و ۲۶۰۰۰۰۰۰ ریال برای مقطع کارشناسی ارشد می باشد.

  • هردانشجوی مقطع کارشناسی می تواند در طول ۸ نیمسال تحصیلی خود ۶ بار و هر دانشجویی کارشناسی ارشد می تواند در طول ۴ نیمسال تحصیلی خود ۳ بار در خواست وام دهد( به شرط اینکه تعداد واحد انتخابی از حداقل تعیین شده کمتر نباشد)

مهلت ثبت درخواست و تحویل مدارک تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۸ می باشد.