به اطلاع دانشجویان محترم می رساند؛ زمان برگزاری درس تربیت بدنی ۱ و ورزش۱ به شرح زیر است:

ورزش۱ ۱۴۰۰/۴/۱۳              ساعت ۱۶

تربیت بدنی۱  ۱۴۰۰/۴/۱۵    ساعت ۱۶