کلاس جبرانی درس حسابرسی ۲ جناب آقای باروئی سه شنبه ۱۴۰۰/۳/۴ ساعت ۱۵ برگزار می گردد.