کلاس مبانی بانکداری دکتر بانژاد امروز دوشنبه مورخ ۹۹/۱۲/۱۱ ساعت ۱۶/۳۰ برگزار می گردد.