کلاسهای جناب آقای دکتر شعبانی فردا پنجشنبه مورخ ۹۹/۸/۲۹برگزار نمی گردد