قابل توجه پذیرفته شدگان مرحله سوابق تحصیلی زمان ثبت نام تا روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۸/۱۰ تمدید گردید.