کد رشته روان شناسی موسسه آموزش عالی حکمت رضوی  38302 می باشد.