به اطلاع دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته روان شناسی و مشاوره می رساند، کد شناسه سامانه همانند جو ایرانداک آقای دکتر طالبیان شریف RsT1tمی باشد.