🦠 پویش دانشجویی مقابله با کرونا 🦠
↙️ با عنوان ” زندگی دست یاریگر توست “
در پی شیوع ویروس کرونا دانشجویان داوطلب می توانند با مراجعه به
http://itmfd.behdasht.gov.ir
در این پویش شرکت نمایند.