به اطلاع دانشجویان محترم می رساند کلیه کتابهای امانت گرفته شده از کتابخانه موسسه تا تاریخ ۹۹/۱/۱۶ تمدید گردید.