دانشجویان محترم درس زبان تخصصی ۲ جناب آقای دکتر داورپناه ، کتاب زبان تخصصی ۳و۴ مدیریت از انتشارات دانشگاه پیام نور جهت جلسه بعد تهیه نمایند.