دانشجویان محترم درس متون مالی ۲ جناب آقای دکتر داورپناه کتاب زبان تخصصی ۱و۲ مدیریت از انتشارات دانشگاه پیام نور جهت جلسه بعد تهیه نمایند.