امتحان تربیت بدنی۱ و ورزش۱،مورخ ۹۸/۱۱/۸ ساعت ۱۵/۳۰ در مجتمع جهاد دانشگاهی واقع در اندیشه ۸۳ برگزار می شود.