کلاس روانشناسی از دیدگاه دانشمندان مسلمان به شرح زیر تغییر یافت:

گروه ۲۴   یکشنبه ۱۴/۳۰-۱۳

گروه ۲۴۱  یکشنبه ۱۶/۱۵-۱۴/۴۵