ضمن عرض تبریک به کلیه دانشجویان فارغ التحصیل پذیرفته شده در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، خواهشمند است جهت ثبت اطلاعات کد رشته قبولی خود در مقطع کارشناسی ارشد،دراسرع وقت با شماره ۶۱-۳۶۲۳۸۶۵۸ داخلی ۵ تماس حاصل نمائید.