قابل توجه دانشجویان محترم ، جناب آقای عزیزی جهت بررسی به در خواست دانشجویان ،‌دوشنبه ۹۶/۴/۲۶ ساعت ۱۰-۹ در موسسه حاضر می باشند.