امتحان پایانی روانشناسی عمومی جناب آقای دکتر حسن نژاد فصول ۹،۱۱،۱۲ می باشد و نمره نهایی مجموع سه امتحان گرفته شده در نظر گرفته می شود.