امتحان میان ترم درس حسابداری پیشرفته۱ چهارشنبه ۹۶/۳/۱۷ ساعت ۱۰-۸ برگزار می گردد.