کلاس جبرانی کاربرد تئوری تصمیم گیری جناب آقای فرخی روز پنج شنبه ۹۶/۳/۱۱ ساعت ۱۶-۱۴ و نیز ۱۸-۱۶ برگزار می گردد.