دانشجویان محترم درس طرح ریزی و تعمیرات نگهداری جناب آقای عباسی جهت بازدید کارخانه قند چناران سه شنبه مورخ ۹۶/۳/۹ ساعت ۷/۴۵ صبح در محل موسسه حضور بهم رسانند.