کلاس جبرانی درس انسان شناسی در اسلام جناب آقای موذن زاده یکشنبه ۹۶/۳/۷ ساعت ۱۰-۸ و ۱۲-۱۰ جهت هر دو گروه برگزار می گردد.