کلاس جبرانی درس آمار جناب آقای عدالت سه شنبه مورخ ۹۷/۲/۲۵ ساعت ۱۸-۱۶ در کلاس ۱۰۴ برگزار می گردد.