کلاس جبرانی درس مبانی سازمانی استاد محترم جناب آقای دکتر بذرافشان در روز مورخ سه شنبه ۹۷/۱/۲۸ ساعت ۱۰/۳۰ برگزار می گردد.