کلیه دانشجویان غیرایرانی به امور آموزشی موسسه مراجعه فرمایند.