انجمن علمی مددکاری برگزار می نماید:

کارگاه آموزشی ازدواج موفق، آگاهانه و پایداربا حضور استاد محترم جناب آقای اعظمی
زمان: دوشنبه مورخ ۹۶/۱۰/۱۱ ساعت ۱۴ الی ۱۶ کلاس ۱۱۰شرکت برای همه دانشجویان رایگان می باشد.