دانشجویان محترم درس سیستم های خرید وانبارداری وتوزیع جهت بازدید علمی روز شنبه مورخ ۹۶/۹/۱۸ ساعت ۱۰/۴۵ در محل موسسه حضور به هم رسانند.