امتحان ریاضی جناب آقای عدالت پنجشنبه ۹۶/۹/۱۶ ساعت ۱۴ برگزار می گردد.