امتحان میان ترم درس زبان عمومی سرکارخانم کوچک زاده پنجشنبه ۹۶/۹/۹  برگزار می گردد.