ثبت نام پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت مقطع کارشناسی ارشدسال ۱۳۹۶ تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۹۶/۸/۲۱ تمدید گردید.