معاون موسسه وظیفه اداره ، هدایت و برنامه ریزی کلیه امور آموزشی ، پژوهشی ، دانشجویی- فرهنگی و اداری و مالی موسسه و نظارت بر حسن اجرای امور طبق مقررات و آئین نامه های مربوطه در هریک از حیطه های فوق را بر عهده دارد.