به وب سایت موسسه آموزش عالی حکمت رضوی خوش آمدید.

اعضا هیات علمی

 ۱-  دکتر حسینعلی کوهستانی

۲ –دکتر سعید مرتضوی

۳ -دکتر محمدرضا داورپناه

۴ – دکتر محمدهادی عبدخدایی

۵ – دکتر مجتبی بذرافشان مقدم

۶ – دکتر جعفر طالبیان شریف

۷ – دکتر نرگس آهنچیان

۸ – دکتر محمود آزادی

۹ – دکتر وفا ارجمندی نژاد

۱۰- محمدرضا اعظمی

۱۱- دکتر احمد جوان جعفری بجنوردی

۱۲- تکتم رئوفی

۱۳- دکتر قاسم قجاوند

۱۴- دکتر امیرحسین مرادی دلوئی