به وب سایت موسسه آموزش عالی حکمت رضوی خوش آمدید.

گروه آموزشی روان شناسی ، علوم اجتماعی-مددکاری ،مشاوره

مدیریت گروه دکتر جعفر طالبیان شریف

چارت درسی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

چارت درسی کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی

کارشناسی ارشد مشاوره خانواده

———————————————————————————–

چارت روان شناسی ۹۸ م بعد

چارت درسی دوره کارشناسی روان شناسی صفحه اول

چارت درسی دوره کارشناسی روان شناسی صفحه دوم

جدیدترین سرفصل روانشناسی

چارت درسی روان شناسی بالینی

———————————————————————————–

چارت درسی مددکاری ورودی۹۲

چارت درسی مددکاری ورودی۹۳

چارت درسی مددکاری ورودی۹۴

چارت درسی مددکاری ورودی۹۵

چارت مددکاری اجتماعی۹۸

————————————————————————————–

چارت کارشناسی مشاوره ورودی ۹۸و۹۹

چارت کارشناسی مشاوره ورودی ۱۴۰۰ و مابعد