به وب سایت موسسه آموزش عالی حکمت رضوی خوش آمدید.

گروه معارف

مدیریت گروه  آیت ا… دکتر محمدهادی عبدخدایی