به وب سایت موسسه آموزش عالی حکمت رضوی خوش آمدید.

مدیران موسسه

رئیس : دکتر جعفر طالبیان شریف

معاون : دکتر محمدرضا داورپناه

مدیر حراست: محمدرضا اعظمی طبس

مشاور پژوهشی : دکتر بختیار شعبانی ورکی

مدیر دفتر ارزیابی و نظارت : دکتر سعید مرتضوی

خزانه دار: دکتر محمد سعید عبدخدایی