به وب سایت موسسه آموزش عالی حکمت رضوی خوش آمدید.

هیات موسس

آیت الله دکتر محمدهادی عبدخدائی

عضو مجلس خبرگان رهبری

استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

رئیس هیات موسس

 

دکتر جعفر طالبیان شریف

استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

رئیس موسسه و دبیر هیات امناء

مدیر گروه روان شناسی، علوم اجتماعی-مددکاری اجتماعی و عضو هیات موسس

دکتر مجتبی بذرافشان مقدم

استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

رئیس سازمان بسیج اساتید استان خراسان رضوی

معاون موسسه،

مدیر گروه حسابداری و عضو هیات موسس

 

دکتر محمدسعید عبدخدائی

رئیس پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

خزانه دار و عضو هیات موسس

دکتر سعید مرتضوی

استاد دانشگاه فردوسی مشهد

عضو هیات موسس

 

دکتر محمدرضا داورپناه

استاد دانشگاه فردوسی مشهد

مدیر گروه مدیریت بازرگانی و مدیریت بیمه و

عضو هیات موسس

 

 

دکتر بهرامعلی قنبری هاشم آبادی

استاد دانشگاه فردوسی مشهد

مشاور علمی، پژوهشی و قائم مقام اجرائی

معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت

عضو هیات موسس

 

دکتر بختیار شعبانی ورکی

استاد دانشگاه فردوسی مشهد

عضو هیات موسس