📢📢📢به اطلاع دانشجویان شرکت کننده در اردوی فرهنگی تفریحی آبشار اخلمد می رساند، روز چهارشنبه مورخ ۲۷ اردیبهشت راس ساعت ۷:۱۵صبح در محل دانشگاه حضور به موقع داشته باشند. لباس و کفش مناسب به همراه داشته باشید.
ضمنا رعایت شئونات اسلامی و دانشجویی الزامیست.