کلاس جبرانی استاد عبداللهی روز پنجشنبه۲۱ اردیبهشت ساعت ۱٠ و۱۲ برگزار خواهدشد.