به اطلاع اساتید و دانشجویان محترم می رساند ؛ نظر به اینکه سامانه آنیموز و آنک حداکثر تا روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۴ غیرفعال می گردد،لذا تقاضا می شود در صورتیکه در سامانه های فوق مطلبی مورد نیاز می باشد برای خود ذخیره نمائید.