دانشجویان محترم درس نظریه های روان درمانی استاد محترم جناب آقای دکتر قنبری هاشم آبادی رشته روانشناسی عمومی(نیمسال اول ۱۴۰۲-۱۴۰۱) روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۴ ساعت ۱۰ در محل موسسه حضور به هم رسانند.