کلاس جبرانی درس نظریه های مشاوره روان درمانی جناب آقای دکتر غلام محمدی گروه مشاوره، روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۲/۹ ساعت ۱۰-۸ و گروه روانشناسی ساعت ۱۲-۱۰ برگزار می گردد.