به اطلاع کلیه اساتید و دانشجویان محترم می رساند؛کلاس های ساعت ۱۸موسسه تا پایان ماه رمضان ۱۸.۳۰ آغاز می گردد.