شروع کلاسهای نیمسال دوم ۱۴۰۲-۱۴۰۱ ، ۲۳ بهمن می باشد.