دانشجویان محترم، درصورتی که تغییرات تعویق امتحانات در برنامه امتحانی برای فردی اعمال نگردیده است به شماره ۰۹۱۵۶۸۹۸۱۶۵ شماره دانشجویی و رمز خود را ارسال نمایند تا پیگیری شود.