📢📢📢دانشجویان محترم درس روش ها و فنون مشاوره (عملی) جناب آقای دکتر غلام محمدی جهت امتحان عملی روز سه شنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ساعت ۸الی ۱۲در محل موسسه اتاق مشاوره حضور بهم رسانند.